Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Identiteit van het bedrijf

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Artikel 4 – Het aanbod

Artikel 5 – De overeenkomst

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 9 – De prijs

Artikel 10 – Conformiteit en garantie

Artikel 11 – Levering en uitvoering

Artikel 12 - Wettelijke betaalverplichting

Artikel 12.1 - Betaling

Artikel 12.2 - Achteraf betaling

Artikel 12.3 - Eigendomsvoorbehoud

Artikel 13 – Klachtenregeling

Artikel 14 – Geschillen

Artikel 15 – Privacy policyArtikel 1 – Definitie

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met het bedrijf;
Dag: kalenderdag;
Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de levering- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Bedrijf: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door het bedrijf georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Artikel 2 - Identiteit van het bedrijf

Het bedrijf Healthy Dogfood n More.com, kantoor houdende te Lage ham 190, 5102 AE Dongen, Nederland en bereikbaar onder telefoonnummer +31 (0)73-7620940 of via het mailadres info@healthydogfoodnmore.com heeft als BTW-identificatienummer: NL003023094B48. KvK Eindhoven 75971291.

Artikel 3 - Toepasselijkheid+31

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van het bedrijf en op elke overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden digitaal aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij het bedrijf zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.


Artikel 4 - Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als het bedrijf gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden het bedrijf niet.
Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
de prijs inclusief belastingen;
de eventuele kosten van aflevering;
de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen het bedrijf de prijs garandeert;
de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.


Artikel 5 - De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt het bedrijf onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft het bedrijf passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal het bedrijf daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
Het bedrijf kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien het bedrijf op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.


Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij de aankoop van producten m.u.v. bederfelijke diepvries diervoeding heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen mits de verpakking onaangebroken is. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan het bedrijf bekend gemaakte vertegenwoordiger.
Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan het bedrijf retourneren, conform de door het bedrijf verstrekte redelijke en duidelijke instructies.


Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
Indien de consument een koopprijs betaald heeft, zal het bedrijf dit bedrag exclusief de kosten voor verzending zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

Het bedrijf kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor de volgende producten:

a. die door het bedrijf tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d. die snel kunnen ontdooien en dan bederven of verouderen;

e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop het bedrijf geen invloed heeft;

f. voor losse kranten en tijdschriften;

g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

Artikel 9 - De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
In afwijking van het vorige lid kan het bedrijf producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar het bedrijf geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden.
Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw. De minimum bestelwaarde bedraagt 15 euro exclusief verzendkosten.
Alle prijzen in ons aanbod gelden onder voorbehoud van menselijke fouten bij het plaatsen op de website. Ook in het geval van technische fouten of storingen is het bedrijf niet gebonden aan de op de website vermelde prijzen.

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie
Het bedrijf staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen, staat het bedrijf er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

Uitsluitend indien de garantieverplichtingen ter zake de door het bedrijf geleverde producten en/of diensten niet door derden, zoals fabrikanten, op zich zijn genomen, kan de consument jegens het bedrijf aanspraken doen gelden, mits de door de consument geleden schade rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van schuld van het bedrijf. Het bedrijf kan op geen enkele wijze door de consument aansprakelijk worden gesteld door schade van welke aard ook en door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit of in verband staande met door het bedrijf geleverde, doch door derden gefabriceerde producten, zij het dat het bedrijf aan de consument zo mogelijk nodige inlichting zal verschaffen om verhaal te zoeken op die derde. De totale aansprakelijkheid van het bedrijf zal nimmer de factuurwaarde van de geleverde producten ter zake waarvan de schadevergoeding wordt gevorderd, overstijgen.

Artikel 11 - Levering en uitvoering

Het bedrijf zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 14 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 14 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
In geval van ontbinding conform het vorige lid zal het bedrijf het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal het bedrijf zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn in dat geval voor rekening van het bedrijf.
Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij het bedrijf tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan het bedrijf bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Het bedrijf neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de levering van bevroren producten aan de consument. Speciale verpakking wordt gebruikt die ook bij de verzending van bevroren humane voedingsmiddelen en medicijnen gebruikt wordt. Bij verzending van bevroren producten bij een buitentemperatuur van >18C kan het bedrijf niet garanderen dat de producten volledig bevroren aan zullen komen. Noch kan het bedrijf aansprakelijk gesteld worden als de vervoersdienst het pakket met vertraging uitlevert zodat de producten aan dooi onderhevig zijn.
Indien de consument kiest om bevroren producten met vriespost te laten leveren is het risico op dooi van de producten voor risico van de consument.

Artikel 12 - Wettelijke betaalverplichting

Voor klant in ons bestelsysteem de bestelling kan plaatsen dienen eerst de Algemene Verkoopvoorwaarden geaccepteerd te worden.
Hierna kan klant de bestelling plaatsen door te klikken op de melding: "Indien u de bestelling bevestigd dient de wettelijke betaalverplichting" wat betekent dat als de klant hierop klikt deze de verkoopovereenkomst aan gaat en daarmee de verplichting tot betaling.

Artikel 12.1 Betaling

Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen bij vooruitbetaling te worden voldaan.
Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan het bedrijf te melden.


Artikel 12.2 Achteraf betaling

In geval van achteraf betaling op factuur dienen de goederen/diensten binnen 7 dagen na factuurdatum in de overeengekomen munteenheid (Euro) te zijn overgemaakt op het op de factuur vermelde bankrekeningnummer. Het is afnemer niet toegestaan betalingen achterwege te laten of te verrekenen wegens (vermeende) tegenvordering.
Bij volledig of gedeeltelijk uitblijven van betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder enige waarschuwing of ingebrekestelling, een verwijlrente op het schuldsaldo verschuldigd van 1,5% per maand tot aan de volledige betaling. Bovendien wordt bij volledig of gedeeltelijk uitblijven van betaling op de vervaldag van rechtswege en zonder waarschuwing of ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 10% met een minimum van €60,00 (zestig euro). Alle reële incassokosten zijn ten laste van de koper. In geval van wanbetaling neemt Attradius Internationaal Incassodiensten de opvolging van de facturen contractueel van ons over.

Artikel 12.3 Eigendomsvoorbehoud

Eigendom van alle aan Afnemer geleverde goederen ligt bij Healthy DogFood n More.com totdat zij volledige betaling heeft ontvangen. Ook het eigendom van de vergoeding voor verrichte werkzaamheden ten behoeve van de koopovereenkomst door afnemer en andere kosten of schade die het gevolg is van de schending van de koopovereenkomst door Afnemer ligt bij Healthy DogFood n More.com. Zolang Healthy DogFood n More.com , op grond van bovenstaande eigenaar van de goederen is, dient de Afnemer de goederen gescheiden van andere goederen op zodanige wijze op te slaan dat dit ten alle tijden duidelijk blijkt. Alle door Healthy DogFood n More.com te maken kosten voor het terugnemen van de goederen, zijn voor rekening van Afnemer. Zolang het eigendom van de goederen bij Healthy DogFood n More.com berust, heeft Afnemer die de goederen in zijn bezit heeft het recht in het kader van normale bedrijfsactiviteiten in de goederen te handelen en deze daadwerkelijk te leveren. Echter op Healthy DogFood n More.com’s eerste verzoek daartoe dient Afnemer namens Healthy DogFood n More.com een stil pandrecht te vestigen op de opbrengst uit de verkoop. Afnemer dient goederen waarvan het eigendom bij Healthy DogFood n More.com berust te verzekeren tegen alle gebruikelijke risico’s. afnemer dient Healthy DogFood n More.com als verzekerde of meeverzekerde te vermelden. Indien het eigendom niet langer bij Healthy DogFood n More.com berust, door zaakvorming of anderszins, dient Afnemer vooraf namens Healthy DogFood n More.com een stil pandrecht te vestigen.


Artikel 13 - Klachtenregeling

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij het bedrijf, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
Bij het bedrijf ingediende klachten worden in de regel binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door het bedrijf binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.


Artikel 14 - Geschillen

Op overeenkomsten tussen het bedrijf en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is Nederlands recht van toepassing.Artikel 15 - Privacy policy

Privacyverklaring

Healthy DogFood n More.com, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

L.H.A. Bertens is de Functionaris Gegevensbescherming van Healthy DogFood n More.com hij is te bereiken via info@healthydogfoodnmore.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Healthy DogFood n More.com verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaamen/ of bedrijfsnaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

-betaalgegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@healthydogfoodnmore.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Healthy DogFood n More.com verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

- Om goederen en diensten bij je af te leveren

- Healthy DogFood n More.com verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Healthy DogFood n More.com neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma`s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Healthy DogFood n More.com) tussen zit. Healthy DogFood n More.com gebruikt de volgende computerprogramma`s of -systemen:

mijnwebwinkel.nl

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Healthy DogFood n More.com bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens > 7 jaar > wettelijk geregeld belastingdienst

Adres > 7 jaar > wettelijk geregeld belastingdienst

email > 7 jaar > wettelijk geregeld belastingdienst

betaalgegevens > 7 jaar > wettelijk geregeld belastingdienst

Delen van persoonsgegevens met derden

Healthy DogFood n More.com verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Healthy DogFood n More.com blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Healthy DogFood n More.com gebruikt cookies en/of vergelijkbare technieken zoals aangegeven in het aparte cookie statement.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Healthy DogFood n More.com en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@healthydogfoodnmore.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Healthy DogFood n More.com wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Healthy DogFood n More.com neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@healthydogfoodnmore.com(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

VRIESPOST

We verzenden geen vriesproducten via pakketpost.

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2015 - 2022 Healthy DogFood n More.com, Zoals de natuur het heeft bedoeld! | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel